83

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

Share on Facebook Share
Share on TwitterTweet